De kracht van vrijheid in sales

Waarom sales professionals ruimte nodig hebben om te excelleren

Vandaag de dag zijn vrijheid en autonomie niet alleen gewenste privileges voor sales professionals, ze zijn essentieel voor succes.

In dit artikel duik ik dieper in het belang van het geven van regie aan sales professionals, de gevolgen van het ontbreken hiervan, en de dynamiek binnen salesafdelingen die de effectiviteit van deze sales professionals beïnvloeden. Ik deel ook mijn bevinding waarom sommige afdelingen de neiging hebben om de controle over te nemen en hoe dit de implementatie van salesmethoden zoals BOTSAUTO kan beïnvloeden.

Het belang van autonomie in sales

Sales professionals zijn de frontlinie van elke organisatie, fungerend als de bruggenbouwers tussen klanten en de producten en/of diensten die bedrijven bieden. Door hen de vrijheid en ruimte te geven om de regie over opportunity’s te nemen, stellen we ze in staat om hun expertise en ervaring volledig te benutten.

Dit zijn voordelen van deze benadering:

 • Verbeterde klantrelaties: Autonomie stelt sales professionals in staat om diepere en meer betekenisvolle relaties met klanten op te bouwen. Ze kunnen luisteren naar de specifieke behoeften en uitdagingen van de klant, wat leidt tot op maat gemaakte oplossingen.
 • Grotere creativiteit: Met de vrijheid om te experimenteren, kunnen sales professionals unieke verkoopstrategieën ontwikkelen. Dit kan leiden tot meer creatieve en effectieve manieren om met klanten te communiceren en hun behoeften te vervullen.
 • Toegenomen motivatie en tevredenheid: Autonomie is een krachtige motivator. Sales professionals die de vrijheid krijgen om hun eigen benaderingen te kiezen, voelen zich vaak meer betrokken, tevreden en gemotiveerd in hun werk.
 • Versterking van expertise en autoriteit: Vrijheid in sales stelt professionals in staat om hun kennis en expertise volledig te benutten, wat hun autoriteit en geloofwaardigheid bij klanten versterkt.
 • Snellere reactie op marktdynamiek: In een snel veranderende markt kunnen sales professionals die de vrijheid hebben om snel te handelen, effectiever reageren op nieuwe trends, veranderingen in de vraag en concurrentiebewegingen.
 • Verhoogde verantwoordelijkheid en eigenaarschap: Wanneer sales professionals de vrijheid krijgen om hun werk te sturen, nemen ze meer verantwoordelijkheid voor de uitkomsten, wat leidt tot een groter gevoel van eigenaarschap en trots op hun prestaties.

Procesgerichte verkoop, zoals hier geïllustreerd, benadrukt deze autonomie, waarbij de focus ligt op het begrijpen van klantbehoeften en het ontwikkelen van op maat gemaakte oplossingen. Door sales professionals de regie te laten nemen, kunnen organisaties niet alleen de klanttevredenheid en -loyaliteit verhogen, maar ook een meer gemotiveerd, creatief en effectief salesteam cultiveren.

De gevolgen van beperkte vrijheid

Wanneer sales professionals de benodigde vrijheid en ruimte niet krijgen, kunnen er negatieve gevolgen optreden. Ze kunnen hun gevoel van autoriteit en controle verliezen, wat leidt tot verwarring bij klanten en verminderde teamprestaties. Dit kan resulteren in een gebrek aan motivatie en betrokkenheid bij de sales professionals, waardoor het moeilijk wordt om klantrelaties op te bouwen en te onderhouden. Bovendien kan het leiden tot een lagere verkoopproductiviteit en een verlies aan concurrentievoordeel.

De neiging tot controle overnemen

Wanneer andere afdelingen zoals productmanagement, engineering of consultancy de neiging hebben om de regie over te nemen in het verkoopproces, zijn er diverse gevolgen voor de verkoopstrategie en -processen, alsook directe effecten op de sales professionals en hun interactie met klanten. De redenen achter deze neiging tot controle zijn divers en kunnen variëren van een gebrek aan vertrouwen in het sales team tot verschillen in doelstellingen.

Hieronder worden de gevolgen en de onderliggende redenen samengevoegd:

 • P&L verantwoordelijkheden: Wanneer business units of service lines individuele P&L-verantwoordelijkheden hebben, kan dit een drijfveer zijn voor de neiging om de controle over te nemen in het verkoopproces. Deze units of lines zijn vaak sterk gefocust op het maximaliseren van hun eigen financiële resultaten. Deze focus kan leiden tot een wens om directe invloed uit te oefenen op het verkoopproces, met als doel de resultaten zo gunstig mogelijk te laten uitvallen voor hun specifieke unit. Dit streven naar controle kan voortkomen uit het idee dat de verkoopstrategie en -aanpak, indien overgelaten aan het algemene sales team, niet volledig in lijn zouden zijn met de unieke doelstellingen en prioriteiten van de betreffende business unit of service line. Dit kan resulteren in een spanning tussen de behoeften van de individuele units en de bredere verkoopdoelstellingen van de organisatie, wat vaak leidt tot een complexe dynamiek in het sales team en zijn interactie met andere afdelingen.
 • Verlies van autoriteit en gebrek aan vertrouwen: Sales professionals kunnen hun gevoel van autoriteit verliezen, wat vaak voortkomt uit een gebrek aan vertrouwen van andere afdelingen in hun capaciteiten. Dit ondermijnt hun rol als primaire experts en contactpersonen en kan het vertrouwen bij de klant verminderen.
 • Verwarring bij de klant en controlebehoefte: De aanwezigheid van meerdere leiders met verschillende rollen, vaak voortkomend uit de controlebehoefte van andere afdelingen, kan verwarring veroorzaken bij de klant. Dit kan de klantrelatie schaden en leidt tot onzekerheid over de aangeboden oplossingen en diensten.
 • Interne spanningen en silo-mentaliteit: Als andere afdelingen de regie overnemen, kan dit leiden tot interne spanningen binnen het team, mede veroorzaakt door een silo-mentaliteit binnen de organisatie. Sales professionals kunnen zich ondergewaardeerd of genegeerd voelen, wat de teamdynamiek en samenwerking negatief beïnvloedt.
 • Inconsistentie in de verkoopstrategie en verschil in doelstellingen: Verschillende leiders met verschillende strategieën en prioriteiten, vaak gerelateerd aan verschillen in doelstellingen tussen afdelingen, kunnen leiden tot inconsistentie in de verkoopbenadering. Dit maakt het moeilijk om een coherente en overtuigende waardepropositie aan de klant te presenteren.
 • Vertraging in het verkoopproces en historische werkwijzen: Wanneer verschillende partijen proberen de regie te nemen, vaak vanwege historische werkwijzen binnen de organisatie, kan dit leiden tot vertragingen in het verkoopproces. Langzamere besluitvorming kan de voortgang van de deal belemmeren of kan zelfs ervoor zorgen dat de deal niet wordt gewonnen.
 • Impact op klanttevredenheid en perceptie van effectiviteit: De klanttevredenheid kan negatief worden beïnvloed als het proces niet soepel verloopt, vaak als gevolg van de perceptie van andere afdelingen dat hun directe betrokkenheid effectiever is. Klanten waarderen echter duidelijkheid, consistentie en efficiëntie, die kunnen lijden onder een gebrek aan duidelijke leiding.
 • Verminderde effectiviteit en onervaren sales team: De effectiviteit van de verkoopinspanningen kan afnemen als sales professionals niet in staat zijn om hun unieke vaardigheden en kennis volledig in te zetten, soms door de aanwezigheid van een relatief onervaren sales team.

Om deze kwesties effectief aan te pakken, is het cruciaal dat organisaties werken aan het opbouwen van vertrouwen en samenwerking tussen verschillende afdelingen. Dit kan bereikt worden door middel van training, teambuilding en het creëren van duidelijke communicatielijnen. Het is ook essentieel om een cultuur van wederzijds respect en begrip te bevorderen, waarbij elke afdeling de waarde erkent die de ander toevoegt aan het proces van opportunity management, in lijn met de BOTSAUTO-methodiek.

De impact van een niet presterende salesafdeling

Een individuele sales professional kan aanzienlijk hinder ondervinden van een salesafdeling waar collega’s de regie niet op zich nemen en/of de controle overlaten aan andere afdelingen, vaak door een gebrek aan motivatie of competentie. Dit kan leiden tot meerdere negatieve implicaties voor zowel de individuele professional als voor de gehele afdeling:

 • Cultuur van lage verwachtingen: Als het gebruikelijk is dat sales professionals de regie uit handen geven, kan dit leiden tot een bedrijfscultuur waarin minimale inspanning de norm wordt. Dit kan frustrerend zijn voor gemotiveerde en proactieve sales professionals, resulterend in demotivatie en een afname van de algehele productiviteit.
 • Inconsistentie in klantbehandeling: Klanten kunnen inconsistente ervaringen hebben met het bedrijf, afhankelijk van welke sales professional ze tegenkomen. Dit kan het imago van het bedrijf schaden, resulterend in een verlies van vertrouwen en klanttevredenheid.
 • Gebrek aan professionele ontwikkeling: In een omgeving waar luiheid of onkunde geaccepteerd wordt, kunnen er minder kansen zijn voor professionele ontwikkeling en leren. Dit belemmert de groei en ontwikkeling van sales professionals die hun vaardigheden willen aanscherpen.
 • Verhoogde werklast voor gemotiveerde professionals: Gemotiveerde sales professionals kunnen een hogere werklast ervaren, doordat zij compensatie bieden voor het gebrek aan inzet van collega’s. Dit kan leiden tot burn-out en ontevredenheid.
 • Negatieve impact op salesresultaten: Als de meeste sales professionals niet proactief zijn in het managen van kansen, kan dit een negatieve impact hebben op de algehele salesresultaten van de organisatie.
 • Conflicten en spanningen: Er kunnen conflicten of spanningen ontstaan tussen meer proactieve en minder betrokken sales professionals, wat de teamdynamiek kan verstoren.
 • Belemmering voor innovatie en verbetering: In een omgeving waar de status quo wordt geaccepteerd, kunnen innovatie en verbetering worden belemmerd, wat de concurrentiepositie van het bedrijf kan schaden.

Deze factoren benadrukken de noodzaak van een sterke en proactieve salesafdeling, waar professionals worden aangemoedigd en ondersteund om de regie te nemen en hun volledige potentieel te bereiken. Het creëren van een omgeving die professionele ontwikkeling, klantgerichtheid en innovatie stimuleert, is essentieel voor het succes van zowel het individu als het bedrijf als geheel.

Het onderzoeken van de salesafdeling

Het grondig evalueren van de gehele salesafdeling en het aanpakken van eventuele ‘rotte appels’ is cruciaal voor het creëren van een effectieve en productieve verkoopomgeving. Deze stap is om verschillende redenen van vitaal belang:

 • Verbetering van de teamdynamiek: Het aanpakken van onderpresterende of demotiverende teamleden kan de algehele teamdynamiek verbeteren. Dit resulteert in een positievere en meer productieve werkomgeving voor alle teamleden.
 • Handhaving van hoge standaarden: Door actie te ondernemen tegen medewerkers die niet presteren of negatief gedrag vertonen, handhaven we hoge professionele standaarden binnen de organisatie. Dit zendt een sterk signaal uit over wat van de teamleden verwacht wordt.
 • Versterking van de teammotivatie: Wanneer medewerkers zien dat er maatregelen worden genomen tegen niet-presterende collega’s, kan dit de motivatie en het moreel van de rest van het team verhogen. Dit kan leiden tot een verhoogde inzet en betere prestaties.
 • Focus op professionele ontwikkeling: Door problemen binnen het team aan te pakken, kunnen we ons richten op de professionele ontwikkeling van de sales professionals die wel van goede wil zijn. Dit helpt hen om hun vaardigheden te verbeteren en meer succes te behalen.
 • Verbetering van klantrelaties en salesresultaten: Een goed functionerend team dat bestaat uit gemotiveerde en competente sales professionals kan betere relaties met klanten opbouwen en uiteindelijk betere verkoopresultaten behalen.
 • Creëren van een positief bedrijfsimago: Door te zorgen voor een sterk en efficiënt salesteam, verbeteren we het imago van het bedrijf zowel intern als extern. Dit kan helpen om talent aan te trekken en te behouden.
 • Ondersteuning van duurzame groei: Door de juiste mensen op de juiste plaatsen te hebben, ondersteunen we duurzame groei en succes van de organisatie.

Het aanpakken van problemen binnen het salesteam is essentieel om een omgeving van uitmuntendheid te creëren. Dit stelt gemotiveerde sales professionals in staat om te bloeien en hun volledige potentieel te bereiken. Het uiteindelijke doel is het creëren van een cultuur van uitmuntendheid en continu leren, waarbij een diepgaand begrip van klantbehoeften en de ontwikkeling van effectieve verkoopstrategieën centraal staan.

Integratie van expertise in een procesgerichte verkoopbenadering

In het kader van een procesgerichte verkoopbenadering, zoals de BOTSAUTO-methode voorschrijft, is het van cruciaal belang om een holistische visie op de verkoopstrategie te hanteren. Dit houdt in dat de diepgaande kennis en expertise van afdelingen zoals productmanagement, engineering of consultancy geïntegreerd worden in het verkoopproces, zonder dat zij de directe controle overnemen. Deze benadering benadrukt het belang van effectieve samenwerking tussen verschillende afdelingen en het sales team.

De gedeelde expertise van afdelingen speelt een fundamentele rol in het verrijken van de verkoopbenadering van sales professionals, zowel voor producten als diensten. Deze samenwerking gaat verder dan het simpelweg verstrekken van technische specificaties; het draait vooral om het bieden van diepgaand inzicht in hoe deze producten en diensten de specifieke behoeften en uitdagingen van klanten technisch én functioneel kunnen adresseren. Zonder deze collaboratieve kennisoverdracht bestaat het risico dat het verkoopproces overmatig afhankelijk wordt van de expertise van inhoudsdeskundigen bij elke individuele opportunity. Dit kan leiden tot een gefragmenteerde focus, waarbij discussies te technisch of te functioneel worden, zonder de bredere klantbehoeften te adresseren.

Een dergelijke benadering kan het potentieel van de verkoopstrategie om echte resonantie met klanten te vinden, ondermijnen. Cruciaal hierbij is goed portfolio management, zoals eerder uiteengezet op deze website. Dit omvat een geïntegreerde aanpak waarbij productkennis, dienstinzicht en klantbegrip naadloos samengaan. Hiermee wordt een verkoopstrategie ontwikkeld die niet alleen technisch en functioneel solide is, maar ook diepgaand afgestemd op de klant. Effectief portfolio management stelt sales professionals in staat om een coherent en aantrekkelijk aanbod te presenteren, dat zowel aan technische als functionele klantvereisten voldoet.

Deze geïntegreerde benadering zorgt ervoor dat sales professionals hun cruciale rol in het bouwen van relaties en het begrijpen van de klant kunnen behouden. Tegelijkertijd kunnen ze de diepgaande kennis van andere afdelingen benutten, wat leidt tot een meer doeltreffende en holistische verkoopstrategie. Het is een aanpak waarbij kennisdeling en teamwerk centraal staan, en waar elke afdeling bijdraagt aan het creëren van een effectieve en klantgerichte verkoopervaring.

Deze samenwerking en integratie van expertise versterken de waardepropositie van het product of de dienst in relatie tot de klantbehoeften. Het zorgt ervoor dat de verkoopstrategie niet alleen gebaseerd is op de sterke punten van het product of de dienst, maar ook op een diepgaand begrip van de klant. Dit is de kern van de BOTSAUTO-methode, waarbij het draait om het creëren van waarde voor de klant door een goed doordachte, procesgerichte verkoopbenadering.

Conclusie

Voor een sales professional om echt te excelleren, is het essentieel dat zij de vrijheid en ruimte hebben om de regie te nemen over opportunity’s. Dit is niet alleen cruciaal voor hun persoonlijke succes en motivatie, maar het is ook de kern van een succesvolle verkoopstrategie. Het creëren van een cultuur waarin deze vrijheid wordt gerespecteerd en aangemoedigd, is fundamenteel voor het behalen van uitstekende verkoopresultaten en het opbouwen van duurzame klantrelaties.

Het is tijd om sales professionals te empoweren met de vrijheid die ze nodig hebben om te schitteren.

Een reactie op "De kracht van vrijheid in sales"

 1. Gebruiker avatar
  Jan Immeker

  Dit artikel benadrukt de veelzijdigheid en het belang van vrijheid in de verkoop. Hierbij is het essentieel te erkennen dat elke rol binnen het salesdomein, inclusief die van Pre-sales Consultants, een unieke en waardevolle bijdrage levert aan het succes van het team en het bedrijf. Deze sales professionals zijn niet alleen ondersteunend, maar zijn ook fundamenteel in het leggen van de basis voor succesvolle verkooptrajecten en klantrelaties. Hun werk is onmisbaar in het verkoopproces en verdient de erkenning als een integraal onderdeel van het salesteam, een team van sales professionals.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Om volledige toegang te krijgen tot alle waardevolle informatie op deze website, nodigen we je uit om je gratis te registreren. Dit proces neemt slechts enkele momenten in beslag en opent de deur naar exclusieve content. Registreer nu en ontdek alles wat BOTSAUTO te bieden heeft! Mocht je al gratis abonnee zijn, log dan hier in.


BOTSAUTO door Immeker & KDMG Groep is gelicentieerd onder CC BY-SA 4.0

Mijn podcasts op Spotify

Oei! Onze woorden zijn te uniek om zomaar mee te nemen. Neem contact op voor de echte deal!